1. Z przyczyn politycznych musimy Cię tutaj poinformować o tym, że portal xp.pl wykorzystuje tzw. cookies, czyli technologię zapamiętywania w Twojej przeglądarce (w celu późniejszego prezentowania naszym serwerom przy okazji pobierania treści) drobnych danych konfiguracyjnych uznanych za potrzebne przez administratorów portalu. Przykładowo, dzięki cookies wiadomo, że nie jesteś zupełnie nowym użytkownikiem, lecz na stronach portalu byłeś/aś już wcześniej, co ma wpływ na zbieranie informacji statystycznych o nowych odbiorcach treści. Podobnie, jeżeli masz konto użytkownika portalu xp.pl, dzięki cookies będziemy pamiętać o tym, że jesteś na nim zalogowany.
 2. Ww. technologia cookies jest stosowana przez portal xp.pl i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa Twojego komputera. Jeśli ją akceptujesz, kliknij przycisk "Akceptuję cookies". Spowoduje to zapisanie w Twojej przeglądarce danych cookies świadczących o tej zgodzie, dzięki czemu niniejsze ostrzeżenie nie będzie już więcej prezentowane. Jeśli nie zgadzasz się na stosowanie cookies, zmień konfigurację swej przeglądarki internetowej.
 3. WAŻNE  Rozważ ponadto zarejestrowanie konta na portalu xp.pl. Nasz portal ma potężnych wrogów: kryminalna "grupa watykańska" lub, jak kto woli, grupa skarbowa obejmuje naszym zdaniem swym zasięgiem nie tylko wszystko, co państwowe, w tym np. rejestr domen .pl czy sądy, z których mogą płynąć rozliczne zagrożenia, ale także mnóstwo prywatnych przedsiębiorstw czy nawet prawie wszystkie prywatne przedsiębiorstwa: w tym także zapewne operatorów telekomunikacyjnych(!) oraz firmy z literami XP w nazwie, a nawet odpowiednie sądy polubowne stworzone dla oficjalnego i szybkiego "rozstrzygania" tego typu sporów o domeny. Wszystko jest pod kontrolą jednej władzy, zaś partie dodatkowo wprowadzają jeszcze coraz to nowe podstawy ustawowe do cenzurowania Internetu, do ukrywania treści, które w nim są, przed Polakami – więc bez kontaktu z administracją portalu xp.pl poprzez inny kanał, np. pocztę e-mail, pewnego dnia możesz stracić do niego dostęp! Dlatego zarejestruj się i na zawsze zabezpiecz się w ten sposób przed takim niebezpieczeństwem.
  Nie dopuśćmy, by w naszym kraju funkcjonował polityczny system zamknięty, nie poddany demokratycznej kontroli.Akceptuję cookies
  Rejestrując się zapewnisz sobie też ładną krótką nazwę użytkownika, z której w przyszłości będziesz dumny/a i która będzie poświadczać, że byłeś/aś z nami od początku.
20 maj 2024. Imieniny: Bernardyna
E-MAILUSŁUGITARGCZATSTARTOWA
WIADOMOŚCIPOLSKAŚWIATKOMENTARZETECHNOLOGIA I NAUKAGOSPODARKAKULTURA

Regulamin usług portalu xp.pl

§ 1.  Postanowienia ogólne i polityka prywatności

 1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez portal xp.pl. Jeżeli nie akceptujecie Państwo regulaminu, nie możecie Państwo korzystać z usług portalu xp.pl. Stroną umowy o świadczenie usług jest xp.pl sp. z o. o. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 43a/37b, 01-001 Warszawa, NIP 5223034004, REGON 362041228.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Usługodawcy połączenia z serwerami portalu xp.pl mogą być rejestrowane w zakresie następujących ogólnych danych (parametrów połączenia): adres IP Użytkownika (zawiera informację o operatorze internetowym, kraju, a nawet miejscowości, z której dokonywane jest połączenie), data i czas połączenia, używana przeglądarka internetowa, a także odwiedzany adres strony internetowej lub wykorzystywane konto i usługa, adres strony, z której nastąpiło przekierowanie w razie kliknięcia odnośnika (na podstawie informacji nadsyłanych przez przeglądarkę internetową) oraz liczba bajtów przetransferowanych w każdą ze stron. Jeżeli nie odpowiada Państwu odnotowywanie w rejestrach prywatnego adresu IP Użytkownika, proponujemy korzystanie z przeglądarki internetowej Tor Browser (lub dowolnej innej przy skonfigurowanym tzw. serwerze SOCKS, czyli internetowym pośredniku, potencjalnie może być to pośrednik utworzony przez oprogramowanie Tor). Rejestry połączeń z serwerami xp.pl są co jakiś czas opróżniane, w trybie podobnym jak nagrania z kamer przemysłowych w większości miejsc publicznych.
 3. Usługodawca korzysta z danych o parametrach zawieranych z jego serwerami połączeń tylko dla celów statystycznych i tylko dla uzyskania ogólnego obrazu co do rodzaju występującego ruchu internetowego i jego właściwości (w zakresie wskazanym w punkcie 2), chyba że zachodzi sytuacja wymuszająca jego interwencję z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności usług albo z uwagi na prośbę uprawnionego użytkownika albo organu. Z zastrzeżeniem ww. przypadku Usługodawca nie zajmuje się badaniem aktywności konkretnych Użytkowników. Portal xp.pl szanuje Państwa prywatność.
 4. Dokładna treść komunikacji między Użytkownikami a serwerami xp.pl nie jest rejestrowana, z zastrzeżeniem punktu 5.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na prawo wglądu pracowników i administratorów portalu xp.pl do wprowadzonych internetowo danych osobowych oraz wszelkich innych danych przekazywanych (ładowanych na serwer) za pośrednictwem stron i serwisów internetowych portalu xp.pl z wyjątkiem haseł, Odpowiedzi do konta oraz wiadomości prywatnych przekazywanych pomiędzy Użytkownikami, gdy ich adresatem nie są ww. osoby.
 6. Wszelkie hasła i Odpowiedzi do konta przechowywane są tylko w postaci zaszyfrowanej w sposób wg założenia uniemożliwiający ich przeglądanie przez osoby niepowołane, w tym także przez jakiegokolwiek administratora portalu xp.pl.
 7. Użytkownik nie powinien posługiwać się więcej niż jednym kontem. W przypadku podejrzenia zmasowanego naruszania tej zasady, które może mieć wpływ na poprawność pracy portalu, Usługodawca ma prawo żądać wykazania swej tożsamości przez Użytkownika przy pomocy dokumentów w postaci elektronicznej (w tym skanów) lub papierowej, wedle uznania Usługodawcy i stosownie do wagi problemu.
 8. Usługodawca ma prawo przechowywać dane, które zostały przez Użytkownika usunięte, jak również dane, które były tylko chwilowo publikowane lub wykorzystywane, w granicach dozwolonych w § 1 ust. 5, i to mimo tego, że dane te nie są już prezentowane w ramach powszechnie świadczonej przez xp.pl usługi internetowej. Omawiane uprawnienie stosowane jest przede wszystkim odnośnie informacji, które Użytkownik udostępnił publicznie (np. ogłoszenia, artykuły, zdjęcia).

§ 2.  Zasady ochrony danych prywatnych

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jest zgoda Użytkownika. Administratorem Państwa danych osobowych, które są lub mają być przetwarzane na podstawie i w granicach tej zgody, jest xp.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe nie będą udostępniane poza portal xp.pl i nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji na temat Użytkowników. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania, otrzymania wykazu albo usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; Użytkownik ma ponadto prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych jest koniecznym warunkiem spersonalizowanego dostępu do usług portalu xp.pl.
 2. Na podstawie identyfikatora konta, czyli danych jednoznacznie określających jego tożsamość (np. na podstawie nazwy konta), nie udostępniamy żadnych danych oprócz tych, na których udostępnianie/publikowanie Użytkownik wyraził odrębną zgodę. Wyjątkiem jest przekazywanie danych, które jest immanentnie wpisane w charakter dokonywanej czynności i jest z uwagi na to (oraz na cel udostępnienia nam tych danych osobowych) konieczne, tj. w szczególności:
  • przy wysyłaniu poczty e-mail przekazywany jest adres e-mail konta (jego częścią jest wskazana nazwa/login) oraz to, co zostało wpisane w polu "Imię i nazwisko" w ustawieniach konta;
  • przy wysyłaniu innego rodzaju prywatnych wiadomości lub publikowaniu ogłoszeń lub komentarzy adresat poznaje nazwę Użytkownika, który napisał tę wiadomość, ogłoszenie lub komentarz;
  • w razie sprzedania przedmiotu za pośrednictwem platformy Targ nabywca i sprzedawca poznają nawzajem swoje dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres, adres e-mail i nr telefonu;
  • tekst wpisany przy rejestracji konta xp.pl w polu "Pytanie" będzie wyświetlany Użytkownikom zainteresowanym funkcją odzyskania dostępu do tego konkretnego konta;
  • użytkownicy korzystający z usług portalu xp.pl opartych o konta i mających charakter społecznościowy, w tym: z serwisu Targ, zgadzają się na udostępnianie innym użytkownikom informacji o tym, kiedy ostatni raz korzystali z konta.
 3. Informacja o tym, czy określony numer telefonu, pomocniczy adres e-mail albo nr PESEL jest już przypisany do jakiegoś konta w xp.pl nie jest chroniona. Dane te wprawdzie nie są przekazywane w sposób zagregowany poza podmiot(-y) prowadzący(-e) portal xp.pl, ale możliwe jest łatwe sprawdzenie, czy istnieje Użytkownik xp.pl z wybraną cechą (np. numerem telefonu), gdyż powtórne zarejestrowanie jakiegokolwiek konta z wykorzystaniem choćby niektórych z ww. danych jest niemożliwe i skutkuje odpowiednim komunikatem na temat powtórzenia się danych osobowych, a to z uwagi na § 1 ust. 7 niniejszego regulaminu. Oznacza to, że może dojść do ujawnienia faktu, że jesteście Państwo użytkownikami xp.pl.
 4. Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu podstawowych (obowiązkowych przy rejestracji) danych osobowych użytkownika lub żądanie ich usunięcia lub usunięcia jakichkolwiek informacji, o których mowa w § 1 ust. 8, albo wycofanie zgody na przetwarzanie podstawowych danych osobowych będzie respektowane, jednakże w takich przypadkach świadczenie usługi zostaje zakończone, a konto jest poddawane anonimizacji i blokowane albo usuwane, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych ustawowo.

§ 3.  Polityka mailingowa

 1. Z wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie lub w przepisach prawa Usługodawca nie będzie wysyłać Użytkownikowi korespondencji e-mail ani udostępniać jego adresu innym osobom.
 2. Usługodawca wyśle Użytkownikowi korespondencję e-mail, jeżeli:
  • w związku z ogłoszeniem opublikowanym przez Użytkownika w serwisie Targ z Użytkownikiem chce się skontaktować inny użytkownik lub nastąpiło istotne zdarzenie, np. wygaśnięcie ogłoszenia lub sprzedaż przedmiotu,
  • użytkownik zażyczył sobie, by powiadamiano go o określonych zdarzeniach,
  • zażądano przywrócenia hasła do konta Użytkownika z wykorzystaniem alternatywnego adresu e-mail lub numeru PESEL,
  • zbliża się termin płatności za usługę,
  • Użytkownik zainicjował komunikację z Usługodawcą,
  • występuje konieczność skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie indywidualnej w trybie określonym w § 4 w związku z sytuacją objętą odpowiednimi postanowieniami Regulaminu albo przepisami prawa,
  • korzystanie z portalu xp.pl w dotychczasowy sposób stało się zagrożone lub uniemożliwione w związku z sytuacją o podłożu politycznym, w tym nieprawidłowościami w sądownictwie, gospodarce, instytucjach centralnych lub u operatorów internetowych.

§ 4.  Zasady świadczenia i dostępności usług

 1. Z usług xp.pl mogą korzystać ludzie w każdym wieku, w tym także dzieci.
 2. Usługodawca dokłada należytej staranności, by usługi o charakterze niekomercyjnym były wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami (m. in. wydajności, bezpieczeństwa, prywatności) panującymi w branży, ale nie gwarantuje dostępności tych usług przez 100% czasu. Korzystając z usług o charakterze niekomercyjnym zrzekacie się Państwo wszelkich roszczeń względem Usługodawcy z tytułu niedostępności lub nieprawidłowego funkcjonowania tych usług z wyjątkiem roszczeń dotyczących naruszenia prawa z winy umyślnej.
 3. Usługodawca nie gwarantuje przechowywania danych Użytkownika, jeżeli na jego konto nie zalogowano się z powodzeniem ani razu w ciągu 1 roku. Konta mające taką cechę mogą również zostać całkowicie usunięte. Powyższe nie dotyczy użytkowników posiadających usługi odpłatne.
 4. W przypadku żądania, o którym mowa w § 1 ust. 7, brak wiarygodnego wykazania swej tożsamości przez Użytkownika może być podstawą zablokowania konta, a nawet — po upływie rozsądnego czasu przeznaczonego na postępowanie wyjaśniające, nie krótszego niż 14 dni — usunięcia go wraz ze zgromadzonymi danymi.
 5. Zgodnie z ogólnymi zasadami świadczenia usług drogą elektroniczną, Usługodawca zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zablokowania funkcjonalności konta Użytkownika, a nawet usunięcia zgromadzonych danych w trybie analogicznym, jak w ust. 4, w przypadku stwierdzenia — stosownie do § 1 ust. 2-5 albo na podstawie udokumentowanych informacji z wiarygodnych źródeł — naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym wykorzystywania konta przy usiłowaniu włamania lub zakłócenia pracy serwerów xp.pl albo innych instytucji) albo przechowywania czy też przesyłania przy pomocy konta treści o charakterze bezprawnym.
 6. Ceny dorocznego przedłużenia usług odpłatnych mogą zostać zmienione, w tym w szczególności w celu uwzględnienia wskaźnika inflacji.
 7. Zwrot płatności za usługę odpłatną jest możliwy w 2 przypadkach: 1) w razie odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, 2) w sytuacji, gdy świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie xp.pl sp. z o. o. lub z przyczyn niezależnych od stron umowy. W pozostałych przypadkach prawo do zwrotu pieniędzy nie przysługuje.
 8. Obsługa klienta prowadzona jest tylko przez Internet (brak stacjonarnego punktu obsługi klienta) poprzez kontakt e-mail z adresem pocztaxp.pl. Na ten adres należy przysyłać pytania i reklamacje.
 9. Artykuły publikowane na stronie głównej portalu (www.xp.pl) prezentują nie tylko fakty, ale również zapatrywania ich autorów objęte wolnością wyrażania swych poglądów (w tym: teorie na temat prawdopodobieństwa różnych rzeczy oraz insynuacje, czyli poglądy polegające na podejrzliwości). Obowiązuje zasada oddzielenia informacji od komentarza. Żądania usunięcia (ukrycia) artykułu będą uwzględniane tylko w przypadku stwierdzenia rażącego i oczywistego naruszenia przepisów prawa. Żądania lub sugestie co do zmiany linii redakcyjnej mające charakter nacisków ze strony instytucji państwowych będą nagłaśniane w kategoriach skandalu zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP, przy szczególnym uwzględnieniu art. 13 in fine Konstytucji RP) oraz prawa do informacji (por. art. 213 Konstytucji RP).

§ 5.  Polityka cookies

 1. Przez cookies (liczba pojedyncza: cookie) rozumie się krótkie informacje tekstowe mające postać zmienna=wartość wymieniane pomiędzy serwerami WWW a Użytkownikami i przesyłane tym Użytkownikom w celu ich przechowywania przez czas dłuższy niż czas otwierania się pojedynczej strony internetowej.
 2. W ramach portalu xp.pl i jego usług umieszczanie cookies w urządzeniu Użytkownika odbywa się w oparciu o dobrowolną zgodę. Ze zgody tej można zrezygnować poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Zaleca się jednak zaakceptowanie pierwszego cookie, gdyż w przeciwnym wypadku prośba o zgodę na umieszczanie tych informacji będzie się wyświetlać przy każdym przeglądaniu stron portalu i będzie zasłaniać część tych stron.
 3. Cookies nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa, prywatności ani anonimowości użytkowników w zakresie wykraczającym poza to, czego użytkownik sam sobie życzy. W zakresie wykraczającym poza to, czego użytkownik sam sobie życzy, a co jego przeglądarka ma zapamiętywać w celu uczynienia korzystania z portalu wygodniejszym, cookies są stosowane jedynie do zbierania zagregowanych podstawowych danych statystycznych, tj. przede wszystkim: informacji o tym, ile nowych (jak dotąd nie widzianych) użytkowników odwiedziło strony internetowe portalu, lub dla zabezpieczenia przestrzegania określonych zasad (np. jednokrotności głosowania). Informacji o tym, jakie cookies zostały umieszczone w Państwa urządzeniu (zwykle jest ich niewiele: 1 lub 2), udzielić może przeglądarka internetowa w ramach swych opcji konfiguracyjnych.
 4. Jeżeli użytkownik nie korzysta z cookies, wówczas sesje dostępu do jego konta w portalu xp.pl są realizowane w oparciu o zmienne HTTP GET. Oznacza to, że gdy użytkownik jest zalogowany na swym koncie, to w adresie przeglądanej strony www będzie znajdować się identyfikator sesji. Przechwycenie tego identyfikatora przez osobę trzecią (np. podglądnięcie) grozi przechwyceniem dostępu do konta. Już choćby z tego powodu odradzamy korzystanie z portalu przy wyłączonych cookies.

§ 6.  Postanowienia końcowe

 1. Zmiany regulaminu będą ogłaszane przez e-mail użytkownikom, którzy korzystają z poczty xp.pl albo wprowadzili alternatywny adres e-mail w ustawieniach konta, przy czym przyjmuje się, że:
  • Użytkownik, który nie podał adresu e-mail, wyraża zgodę na zmiany Regulaminu rozszerzające go o dodatkowe postanowienia dotyczące tego, z czego dotąd nie korzystał w ramach usług świadczonych przez portal xp.pl. Użytkownik taki jest zobowiązany zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z nowych dla niego funkcji.
  • Pozostali użytkownicy będą uznawani za powiadomionych o zmianach regulaminu w wyniku wysłania do nich przez xp.pl wiadomości e-mail o tym zawiadamiającej. Niezamknięcie konta mimo tego powiadomienia będzie uważane za zgodę na dalsze świadczenie usługi na zmienionych zasadach.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 9.11.2023 r.
Nowi użytkownicy dzisiaj: 0.© 2018-2024 xp.pl sp. z o. o. i partnerzy. Publikowane materiały wyrażają opinie ich autorów.RSS  |  Reklama  |  O nas  |  Zgłoś skandal